Kulturpolitisk plattform

4/4 2017: KULTURAKTÖRERNAS FÖRSLAG PÅ POLITIK FÖR KULTURLOKALER

Idag presenterar vi ett gemensamt förslag till politik för kulturlokaler i Lund. Förslaget ”INTE BARA ETT KULTURHUS – MÅNGA” är en utveckling av vår plattform för att utveckla och stärka Lunds kulturliv som vi tidigare överlämnat till ansvariga politiker i Lund. Vi som tagit fram förslaget är alla fria kulturaktörer som är aktiva och verksamma i Lund. Vi är övertygade och ense om att kultur har ett egenvärde, samtidigt som den också har en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen.

Politik för kulturlokaler i Lund INTE BARA ETT KULTURHUS – MÅNGA

Genom att satsa på ett effektivare och öppnare användande av de lokaler som finns och samtidigt vara lyhörd för de behov kulturaktörerna har kan kommunen främja ett dynamiskt och växande kulturliv. Vårt förslag på en politik för kulturlokaler som kan stärka och utveckla kulturlivet består av fyra punkter. 

1. Långsiktig planering för kommunens egna lokaler.

2. Inkludera lokaler som inte är kommunens.

3. En Stadsteater med en konstnärlig vision.

4. Effektiv samordning av och samverkan kring lokaler.

Här kan du läsa hela politiken för kulturlokaler.

Under 2015 samlades ett antal kulturaktörer som får verksamhetsstöd av Lunds kommun för att samtala om hur vi kan samverka med syftet att hitta gemensamma frågor att driva för att stärka och utveckla Lunds kulturliv. Resultatet blev en plattform för att stärka och utveckla Lunds kulturliv, som vi våren 2016 överlämnade till ansvariga politiker och tjänstepersoner. Ovanstående förslag till en politik för kulturlokaler i Lund är en utveckling av plattformen. Vill du veta mer eller vara med i samtalet är du varmt välkommen att kontakta någon av oss:

Doc Lounge Lund
Folkets Bio i Lund
Krognoshuset/Konstföreningen Aura
Kulturcentrum Skåne
Kulturen
Lunds Kammarmusiksällskap
Lunds teaterförening
Mejeriet
Månteatern
Teater Sagohuset
Trans Europe Halles
Underground     

KULTURPOLITISK PLATTFORM

Lunds Teaterförening har tillsammans med andra fria kulturaktörer som är aktiva och verksamma i Lund tagit fram en plattform för att stärka och utveckla stadens kulturliv, som vi lämnat till de styrande politikerna. Vi är övertygade och ense om att kultur har ett egenvärde, samtidigt som den också har en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen.

Att satsa på de fria kulturaktörernas verksamhet ger mer kultur för varje investerad krona. Vi bidrar också till att öka resurserna till kultur i Lund genom våra samarbeten på regional, nationell och internationell nivå, inte minst genom de bidrag vi söker och får från andra bidragsgivare än kommunen. Under 2015 uppgick dessa externa bidrag till 28 miljoner kronor. Pengar som vi alltså skapade kultur för tillsammans, utöver det stöd vi fått av Lunds kommun.

Vår plattform innehåller en rad förslag på politiska åtgärder som kan stärka och utveckla Lunds kulturliv. Vi föreslår att kommunen ska bidra med en kulturstuktur genom att:

1) Samverka med kulturaktörerna på både strategisk och operativ nivå.

Kommunen behöver ta fram en långsiktig vision, en strategi och en handlingsplan som inbegriper och involverar det fria kulturlivet och dess aktörer.
En digital plattform med ett gemensamt offentligt kalendarium som tydliggör kulturutbudet i hela Lund för invånare och besökare. Ett gemensamt kalendarium underlättar samordning av kulturarrangemang såväl mellan kommunen och kulturaktörerna som mellan de olika kulturaktörerna.

2) Behandla kultur som en prioriterad och långsiktig investering för hela Lund och dess invånare.

Tillsätt en kulturnämnd, med en kulturchef och egen förvaltning.
Instifta 3-åriga verksamhetsbidrag.
Använd kulturens betydelse och värden inom andra politikområden. Bland annat genom att stödja befintliga, nystartade och nya kulturprojekt och verksamheter samt deras samverkan med aktörer inom andra områden.

3) Satsa på ett effektivare och öppnare användande av de lokaler som finns och var samtidigt lyhörda för de behov kulturaktörerna har.

Inte bara ett kulturhus – Många! Genom att satsa på ett effektivare och öppnare användande av de lokaler som finns och samtidigt vara lyhörda för de behov kulturaktörerna har kan kommunen främja ett dynamiskt och växande kulturliv. Kommunen bör behålla och utveckla befintliga lokaler samt även införskaffa nya lokaler som lämpar sig för kulturverksamhet. Detta i enlighet med den långsiktiga vision och tydliga plan för kulturlivet som vi föreslår att kommunen ska ta fram i dialog med de fria kulturaktörerna.

Vi som tagit fram plattformen är:
Doc Lounge Lund, Folkets Bio i Lund, Krognoshuset/Konstföreningen Aura, Kulturcentrum Skåne, Kulturen, Lund Comedy Festival, Lunds Kammarmusiksällskap, Lunds teaterförening, Mejeriet, Månteatern, Teater Sagohuset, Trans Europe Halles och Underground

Ladda ner pdf:

Till kommunfullmäktige – Plattform för att stärka och utveckla Lunds kulturliv